SLEVY A AKCE JAKO PRVNÍ!

Buďte první, kdo ví o akcích a slevách

Reklamační řád

1.    Tento reklamační řád popisuje, jakým způsobem postupovat při reklamaci zboží pořízeného od Konsepti, spol. s r. o., se sídlem Komunardů 32, 170 00 Praha 7, IČ: 63668203, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 37570 u rejstříkového soudu v Praze (dále také jako „Konsepti“). Kupující je povinen se s tímto reklamačním řádem seznámit a postupovat v souladu s ním. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem.

2.    Konsepti odpovídá za to, že zboží při převzetí Kupujícím nemá vady. Dle ustanovení § 2161 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „OZ“) Konsepti odpovídá kupujícímu zejména, že v době, kdy kupující zboží převzal

•    zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

•    zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.

•    zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

•    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí kupujícím, pokud Konsepti neprokáže opak.

 

3.    Reklamaci zboží dle odstavce 2 nelze aplikovat v případech uvedených v ustanovení § 2167 OZ, tj. na vady zboží, pro které byla poskytnuta sleva, na vady, které byly způsobené obvyklým užíváním zboží (kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat), u použitého zboží na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Reklamaci dále nelze uplatnit v případě používání zboží způsobem, pro které nebylo určeno, vyrobeno nebo testováno, v případě vady způsobené nevhodnou manipulací, pádem, úderem, neoprávněným zásahem do konstrukce nebo mechaniky, opravami prováděnými nezaškoleným personálem nebo nerespektováním „Návodu k použití“, pokud byl kupujícímu předložen.

4.    Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od dodání a převzetí zboží (dále také jako „Zákonná záruční doba“) s výjimkou položek zvláště jmenovaných v nabídce a s výjimkou zboží použitého, kdy činí lhůta 12 měsíců. Byla-li reklamace zboží v Zákonné záruční lhůtě vyřízena kupujícímu výměnou zboží za nové, záruční doba nepočíná běžet znovu, ale pokračuje běh původní záruční doby, a to od data vyřízení reklamace.

5.    Kupující podle možnosti prohlédne zboží co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 OZ (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

6.    Reklamaci je možné uplatnit v provozovně Konsepti na adrese Revoluční 14, Praha 1 110 00.. Záruku je možné uplatnit i písemně nebo e-mailem na adrese reklamace@kartellshop.cz a jednoznačně určit k jakému zboží se vztahuje (uvedení čísla faktury/dodacího listu, kódu zboží, popis vady, fotografie). Kupující má práva z odpovědnosti za vady dle OZ. 

7.    Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat Konsepti, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

8.    Konsepti navrhne nejpozději do 5 dnů řešení reklamace, a to buď formou opravy zboží na místě, opravy u výrobce, výměnou zboží nebo poskytnutím dodatečné slevy. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. V případě opravy u výrobce v zahraničí se lhůta pro odstranění vady stanoví dohodou obou stran. 

9.    Při jakékoli návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

10.    Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Konsepti s Kupujícím  nedohodne jinak. Do lhůty 30 kalendářních dnů dle předchozí věty se nezapočítává doba, jež je nezbytná pro odborné posouzení příčiny reklamované vady. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

11.    Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Konsepti neobdržela veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Konsepti je povinna si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím. 

12.    Konsepti vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla uplatněna reklamace, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále Konsepti vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace Konsepti vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. 

13.    Pokud kupující není spokojen s vyřízením reklamace ani po případném přešetření případu ze strany Konsepti, je oprávněn obrátit se na soud nebo na Českou obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů nalezne kupující na webu: adr.coi.cz, e-mail: adr@ coi.cz.

14.    Konsepti po řádném vyřízení reklamace vyzve Kupujícího k poskytnutí součinnosti za účelem vyřízení reklamace.

15.    Ustanovení tohoto reklamačního řádu se s výjimkou odstavců 1,3,5,6,7,8,9,14 a 15 nevztahují na případy, kdy je kupujícím podnikatel, u nějž je při uzavření smlouvy z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. V takovém případě odpovídá Konsepti za vady dle OZ s tím, že případnou záruku za jakost, délku záruční doby a odchylná ujednání od OZ ujednají smluvní strany ve vzájemné smlouvě.