Reklamace a vrácení zboží


Vrácení zboží

Při nákupu v e-shopu máte právo bez udání důvodu vrátit zboží do 14 dní. Kontaktuje nás - nejlépe písemně na e-mail objednavky@kartellshop.cz - a dejte nám vědět, že odstupujete od smlouvy, ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Zboží můžete taktéž vrátit osobně v obchodě Kartell Store v Česlticích, Čestlice 289. Detailnější informace najdete v našich Obchodních podmínkách.

 

Reklamace

Našli jste na objednaném zboží nějaké vady? Uděláme maximum pro vaši spokojenost - kontaktujte nás na reklamace@kartellshop.cz nebo na čísle +420 266 199 465, společně domluvíme další postup. Pro první prověření reklamace je důležité, abyste nám zaslali vyplněný formulář s fotkami zboží, čárového kódu a krabice. I o procesu reklamace se můžete více dočíst v Obchodních podmínkách.


Stáhnout reklamační protokol

 

 

Reklamační řád

 1. Tento reklamační řád popisuje, jakým způsobem postupovat při reklamaci zboží pořízeného od Konsepti, spol. s r. o., se sídlem Komunardů 32, 170 00 Praha 7, IČ: 63668203, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 37570 u rejstříkového soudu v Praze (dále také jako „Konsepti“). Kupující je povinen se s tímto reklamačním řádem seznámit a postupovat v souladu s ním. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem.
 2. Konsepti odpovídá za to, že zboží při převzetí Kupujícím nemá vady dle ustanovení § 2161 a § 2161a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „OZ“). Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí kupujícím, pokud Konsepti neprokáže opak nebo ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.
 3. Reklamaci zboží dle odstavce 2 nelze aplikovat na vady zboží, které Kupující sám způsobil, na vady, pro které byla poskytnuta sleva, na vady, které byly způsobené obvyklým užíváním zboží (kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat), u použitého zboží na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Reklamaci dále nelze uplatnit v případě používání zboží způsobem, pro které nebylo určeno, vyrobeno nebo testováno, v případě vady způsobené nevhodnou manipulací, pádem, úderem, neoprávněným zásahem do konstrukce nebo mechaniky, opravami prováděnými nezaškoleným personálem nebo nerespektováním „Návodu k použití“, pokud byl kupujícímu předložen. 
 4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od dodání a převzetí zboží (dále také jako „Zákonná reklamační doba“) s výjimkou položek zvláště jmenovaných v nabídce a s výjimkou zboží použitého, kdy činí lhůta 12 měsíců. Byla-li reklamace zboží v Zákonné záruční lhůtě vyřízena kupujícímu výměnou zboží za nové, záruční doba nepočíná běžet znovu, ale pokračuje běh původní záruční doby, a to od data vyřízení reklamace.
 5. Kupujícímu se podle možnosti doporučuje prohlédnout zboží co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 OZ (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.
 6. Reklamaci je možné uplatnit v kterékoli provozovně Konsepti nebo v sídle Konsepti. Reklamaci je možné uplatnit i písemně nebo e-mailem na adrese reklamace@kartellshop.cz a jednoznačně určit, k jakému zboží se vztahuje (uvedení čísla faktury/dodacího listu, kódu zboží, popis vady, fotografie). Kupující má práva z odpovědnosti za vady dle OZ. 
 7. Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat Konsepti, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.
 8. Konsepti navrhne nejpozději do 5 dnů řešení reklamace, a to buď formou opravy zboží na místě, opravy u výrobce nebo výměnou zboží. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. V případě opravy u výrobce v zahraničí se lhůta pro odstranění vady stanoví dohodou obou stran. Strany kupní smlouvy se mohou dohodnout i na vyřízení reklamace poskytnutím přiměřené slevy.
 9. Při jakékoli návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.
 10. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Konsepti s Kupujícím nedohodne jinak. Do lhůty 30 kalendářních dnů dle předchozí věty se nezapočítává doba, jež je nezbytná pro odborné posouzení příčiny reklamované vady. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má Kupující právo odstoupit od smlouvy nebo na přiměřenou slevu.
 11. Kupující je povinen poskytnout Konsepti potřebnou součinnost k vyřízení reklamace. V případě, že Kupující neposkytne potřebnou součinnost k vyřízení reklamace, např. nedodá kompletní zboží, neposkytne potřebné údaje pro vyřízení reklamace nebo neumožní Konsepti kontrolu zboží, běh lhůty pro vyřízení reklamace se přerušuje a počíná opět běžet až po poskytnutí potřebné součinnosti Kupujícím. 
 12. Konsepti vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla uplatněna reklamace, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále Konsepti vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace Konsepti vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. 
 13. Pokud kupující není spokojen s vyřízením reklamace ani po případném přešetření případu ze strany Konsepti, je oprávněn obrátit se na soud nebo na Českou obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů nalezne kupující na webu: adr.coi.cz, e-mail: adr@ coi.cz.
 14. Konsepti po řádném vyřízení reklamace vyzve Kupujícího k poskytnutí součinnosti za účelem dokončení reklamace.
 15. Ustanovení tohoto reklamačního řádu se s výjimkou odstavců 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15 a 16 nevztahují na případy, kdy je kupujícím podnikatel. V takovém případě odpovídá Konsepti za vady dle OZ s tím, že případnou záruku za jakost, délku záruční doby a odchylná ujednání od OZ ujednají smluvní strany ve vzájemné smlouvě. 
 16. V případech, kdy je Kupujícím podnikatel a předmět reklamace se nachází mimo území České republiky, Kupující nese náklady oprávněné reklamace vynaložené na dopravu a ubytování osob posuzujících oprávněnost reklamace a osob provádějících opravu předmětu reklamace. Pokud se jedná o reklamaci neoprávněnou, kupující nese veškeré náklady vynaložené Konsepti v souvislosti s reklamací.
Nahoru