Obchodní podmínky

 

 

Obchodní a reklamační podmínky pro internetový obchod Konsepti, jež je k dispozici na internetových stránkách www.kartellshop.cz (dále také jako „ORP“)

Tyto ORP platí od 6. 1. 2023 pro nákup v internetovém obchodě www.kartellshop.cz provozovaným společností Konsepti, spol. s r.o.

ORP blíže vymezují a upřesňují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je jako prodávající společnost Konsepti, spol. s r. o., se sídlem Komunardů 32, 170 00 Praha 7, IČ: 63668203, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 37570 u rejstříkového soudu v Praze (dále také jako „Konsepti“) a na druhé straně je kupující (dále také jako „Kupující“).

 

 1. Vymezení pojmů a obecná ustanovení
 2. Sdělení před uzavřením smlouvy
 3. Kupní smlouva
 4. Platební podmínky
 5. Práva z vadného plnění
 6. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy
 7. Doprava
 8. Montáž a manipulace zboží
 9. Předání zboží a nucené skladování
 10. Dodací lhůty
 11. Závěrečná ustanovení

 

 

1. Vymezení pojmů a obecná ustanovení

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitel: každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Konsepti nebo s ní jinak jedná.

Podnikatel: ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce umístěné na internetových stránkách www.kartellshop.cz nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Konsepti nebo smluvních partnerů Konsepti, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou Spotřebitel, řídí se vztahy, které ORP neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou Podnikatel, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu Spotřebitele. Ustanovení ORP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a ORP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Ustanovení týkající se zákonných práv Spotřebitele se týkají pouze Kupujícího v postavení Spotřebitele (např. odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. občanského zákoníku).
Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se s ORP seznámil a že s nimi souhlasí. Na ORP je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Uzavřená smlouva je stranou Konsepti archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.
Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.kartellshop.cz a Kupující tak má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. ORP jsou dostupné na internetových stránkách Konsepti www.kartellshop.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím. 

^ Nahoru

2. Sdělení před uzavřením smlouvy

Konsepti sděluje, že:

a. splnila vůči Spotřebiteli informační povinnost dle ust. § 1820 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, když před samotným uzavřením smlouvy se spotřebitelem témuž sdělila:
i) údaje o hlavních vlastnostech zboží nebo služby v rozsahu odpovídajícím použitému prostředku komunikace na dálku a povaze zboží nebo služby,

ii) údaje o své totožnosti,

iii) adresu sídla, telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty, případně i údaje o jiném prostředku on-line komunikace, 

iv) adresu provozovny, pokud se liší od adresy sídla, 

v) celkovou cenu a náklady na dodání podle § 1811 odst. 2 písm. c) a e) občanského zákoníku; 

vi) údaj o přizpůsobení ceny osobě Spotřebitele na základě automatizovaného rozhodování, byla-li cena takto přizpůsobena,

vii) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,

viii) způsob platby, způsob a čas dodání nebo plnění a případně pravidla vyřizování stížností,

ix) podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, jakož i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, pokud lze tohoto práva využít,

x) údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese Spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, výši nákladů spojených s vrácením zboží, nemůže-li být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou,

xi) údaj, že Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy, je-li tomu tak, nebo údaj o tom, za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne,

xii) údaj o existenci práv z vadného plnění, případně také o záruce za jakost, poprodejním servisu a jejich podmínkách,

xiii) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou nebo má-li být závazek automaticky prodlužován,

xiv) nejkratší dobu, po kterou budou trvat Spotřebitelovy povinnosti ze smlouvy, má-li být smlouvou určena,

xv) údaj o povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována, a o jejích podmínkách,

xvi) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování sporů Spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru,


b. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího). Konsepti si neúčtuje žádné další poplatky, což se netýká příp. smluvní přepravy,
c. v případě odstoupení od smlouvy Kupujícím, kterým je Spotřebitel, ponese Spotřebitel náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,
d. Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

Na stránkách internetového obchodu www.kartellshop.cz je stranou Konsepti prezentováno zboží k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku bez DPH i včetně DPH. Ceny tohoto zboží a další uvedené podmínky (např. informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci České republiky) zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu, s výjimkou ustanovení o zjevné chybě v psaní, s výjimkou situace, že došlo k vyčerpání zásob a s výjimkou situace, kdy prezentovaná cena zboží byla platná pouze pro zboží na skladě.

^ Nahoru

3. Kupní smlouva

Prezentace zboží umístěná na stránkách internetového obchodu www.kartellshop.cz je návrhem na dodání zboží ve smyslu ustanovení § 1732 občanského zákoníku, a to s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.

Kupující si pro objednání zboží vyplní objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu www.kartellshop.cz. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále také jako „Objednávka“).

Před zasláním Objednávky Konsepti je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, zejména s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Konsepti kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Odesláním Objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito ORP a že s nimi souhlasí. Na tyto ORP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním Objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Údaje uvedené v objednávce jsou Konsepti považovány za správné.

K uzavření smlouvy dochází okamžikem, kdy je Objednávka od Kupujícího doručena Konsepti.

Konsepti po doručení Objednávky Kupujícímu potvrdí přijetí objednávky, uzavření smlouvy (včetně ORP) a její rekapitulaci informativním e-mailem na zadaný e-mail (dále také jako „Potvrzení o uzavření kupní smlouvy“). 

V případě, kdy je Kupujícím osoba, která dříve podstatným způsobem porušila své povinnosti vůči Konsepti, bude Konsepti neprodleně kontaktovat Kupujícího, který učinil Objednávku, za účelem dohody o dalším postupu.

V případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny jiné než je cena pro tento druh/typ zboží obvyklá) bude Konsepti neprodleně kontaktovat Kupujícího, který učinil Objednávku, za účelem dohody o dalším postupu. Za zjevnou chybu v ceně je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, zjevně nízká cena, a jiné zjevné chyby v psaní.

Pokud nedojde k dohodě mezi stranami do sedmi dnů od kontaktování Kupujícího ve shora uvedených případech, má Konsepti nebo Kupující právo odstoupit od smlouvy. K odstoupení od smlouvy dojde doručením e-mailu o tom, že Konsepti nebo Kupující odstupuje od smlouvy s uvedením konkrétního důvodu.

Konsepti bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu i v případě, že byla Objednávka učiněna k vyprodanému zboží nebo je platnost cenové nabídky omezena pro zboží na skladě. V takovém případě totiž neplatí ustanovení o tom, že okamžikem doručení Objednávky dochází k uzavření smlouvy, neboť se uplatní ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku o tom, že nabídkou není zveřejněná prezentace zboží na e-shopu, jestliže došlo k vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti Konsepti plnit.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (tj. zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

^ Nahoru

4. Platební podmínky

Konsepti si vyhrazuje právo změny ceny. Platné ceny jsou potvrzeny Kupujícímu v okamžiku Potvrzení o uzavření kupní smlouvy. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, případně všech dalších daní a poplatků, které musí Spotřebitel pro získání zboží zaplatit.

Platební podmínkou je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnosti využít dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Konsepti je oprávněna požadovat před dodávkou úhradu zálohové platby ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

Možné způsoby plateb:

• platba kartou online
• platba kartou na pobočce
• platba bankovním převodem na účet u ČSOB, číslo účtu je 700479913/0300
• platba v hotovosti na pobočce u zboží, které je skladem a u objednávky do 20.000,- Kč s DPH

Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy, jedině že z konkrétní nabídky vyplývá opak.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s dodáním zboží (doprava, manipulace a montáž zboží, případně náklady na vynucené skladování) ve smluvené výši. Pokud je Kupujícím Spotřebitel, jsou náklady spojené s dodáním zboží sděleny před uzavřením smlouvy.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Konsepti Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Podmínkou pro zahájení plynutí dodací lhůty je faktická úhrada zálohové platby vč. DPH ve stanovené výši, je–li úhrada zálohy stranou Konsepti požadována, pokud nebylo smluvními stranami dohodou stanoveno jinak. Doplatek ceny je splatný nejpozději v den dodání zboží, pokud nebylo smluvními stranami dohodou nebo v rámci nabídky stanoveno jinak.

Zboží se stává majetkem zákazníka až po úplném uhrazení kupní ceny.

 

^ Nahoru

5. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a pro případ, že je Kupující Spotřebitel také ustanoveními § 2158 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) a ustanoveními reklamačního řádu Konsepti, se kterým je kupující seznámen před uzavřením kupní smlouvy a který je přílohou těchto ORP.

^ Nahoru

6. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Nárok pro odstoupení od smlouvy v internetovém obchodě je právo Spotřebitele dle ust. § 1829 a násl. občanského zákoníku, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží nebo od okamžiku, kdy Kupující převezme

a) poslední kus zboží, objedná-li Spotřebitel v rámci jedné Objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

b) poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

c) první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

 

V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti nárok na odstoupení od smlouvy nevzniká.

V případě, že má Spotřebitel zájem odstoupit od smlouvy dle předchozího odstavce, kontaktuje Konsepti a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v provozovně Konsepti. Odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny Konsepti či na emailovou adresu reklamace@kartellshop.cz. Konsepti umožňuje pro odstoupení od smlouvy využít vzorového formuláře dle ustanovení § 1820 odst. 1, písm. i) občanského zákoníku.

Spotřebitel bere na vědomí, že dle ust. § 1837 a násl. občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy na dodávku zboží vyrobeného podle požadavků Kupujícího nebo upraveného jeho osobním potřebám, jakož i od smlouvy na dodávku zboží, které podléhá rychlému opotřebení nebo zastarání.

V případě platného odstoupení od smlouvy Spotřebitelem vrátí Konsepti kupní cenu Spotřebiteli do čtrnácti (14) pracovních dnů od fyzického vrácení zboží. Nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení kupní smlouvy a to stejným způsobem, jakým je Konsepti od Spotřebitele přijala, pokud Spotřebitel neurčí jinak. Konsepti je taktéž oprávněna vrátit plnění poskytnuté Spotřebiteli již při vrácení zboží Spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím Spotřebitel bude souhlasit. Konsepti není povinna vrátit kupní cenu Spotřebiteli dříve, než jí Spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal, podle toho, co nastane dříve. Náklady spojené s vrácením zboží nese plně Spotřebitel.

Kupující odpovídá Konsepti pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě odpovědnosti Kupujícího za náhradu za snížení hodnoty zboží, je Konsepti oprávněna jednostranně započíst nárok Spotřebitele na vrácení kupní ceny oproti náhradě za snížení ceny zboží.

Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. 

Na kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může Konsepti započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Kupujícím a Konsepti uzavřena s tím, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil.

 

 ^ Nahoru

7. Doprava

Způsob doručení zboží určuje Konsepti, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Pokud není stanoveno jinak, cena nezahrnuje náklady na dopravu na místo určení. Doprava představuje zvláštní položku nabídky a vychází z Ceníku doplňkových služeb, který je uveřejněn na internetových stránkách Konsepti www.kartellshop.cz. Kupující byl s Ceníkem doplňkových služeb seznámen.

Uvedené slevy se automaticky nevztahují na zboží zakoupené se slevou.

V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Kupující je dále povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky a je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu kamila@kartellshop.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou Konsepti. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Spotřebitele práva věc reklamovat, dává však Konsepti možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

^ Nahoru

8. Montáž a manipulace zboží

Pokud není stanoveno jinak, cena nezahrnuje:
• vykládání zboží,
• standardní vynesení zboží,
• stěhování zboží,
• manipulaci se zbožím,
• montáž zboží,
• odvoz a likvidaci odpadu.

Náklady na tyto činnosti tvoří samostatnou položku nabídky a vycházejí z Ceníku doplňkových služeb, který je k dispozici na internetových stránkách Konsepti www.kartellshop.cz. Kupující byl s Ceníkem doplňkových služeb seznámen.
Standardním vynesením zboží se rozumí ruční vynesení zboží do váhy 100 kg do výše max. 4NP, eventuelně vyvezení výtahem bez omezení NP.

Nestandardním vynesením se rozumí zejména nutnost využití vysokozdvižné plošiny, jeřábu apod. či vynesení do výše větší než 4NP. Takové případy jsou předmětem samostatné nabídky.

^ Nahoru

9. Předání zboží a vynucené skladování

Kupující je povinen zboží před převzetím prohlédnout a zaznamenat do „Dodacího listu“ (Předávacího protokolu) zjištěné zjevné vady a další nesrovnalosti. V případě drobných vad, které nebrání užívání zboží je Kupující povinen zboží převzít. Na skryté a vady zjištěné později se vztahují záruční podmínky.

V případě, že se dodávka skládá ze zboží od různých výrobců a s různými dodacími lhůtami, je Kupující povinen převzít dílčí dodávky, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.

Pokud ve smluvený termín dodání není možno z objektivních důvodů na straně Kupujícího zboží dodat, Konsepti uskladní zboží na svůj sklad a veškeré náklady na skladování budou účtovány Kupujícímu ve skutečné výši, pokud se obě strany předem písemně nedohodnou jinak. Konsepti je v takovém případě oprávněna požadovat poplatek za vydané náklady na uskladnění a náklady za samotné uskladnění ve výši 40,- Kč (slovy: čtyřicet korun českých) za 1m2/položku/den uskladnění a dále je oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. Konsepti poskytne skladování objednávek zdarma po dobu max. 14 kalendářních dnů.

Pokud dojde k uskladnění dodaného zboží v místě plnění a je znemožněna bez zavinění Konsepti jeho instalace, považuje se toto za řádné dodání a Kupující je povinen zboží kvantitativně zkontrolovat a převzít - pokud se obě strany předem nedohodnou jinak. Tím není dotčen jakkoliv nárok vyplývající z reklamačního řízení.

Zboží nebude Kupujícímu předáno před úplným uhrazením ceny zboží a cenou za činnosti, které s dodáním zboží souvisí (doprava, montáž, apod.), nebylo-li mezi stranami dohodou nebo v rámci nabídky stanoveno jinak.

^ Nahoru

10. Dodací lhůty

Standardní dodací lhůta dodávaného zboží je 2 – 12 týdnů podle typu zboží a výrobce. Podmínkou pro zahájení plynutí dodací lhůty je faktická úhrada zálohové platby vč. DPH ve stanovené výši, je-li úhrada zálohy stranou Konsepti požadována, pokud nebylo smluvními stranami dohodou stanoveno jinak. Bližší termín dodání je vždy uveden u jednotlivé položky zboží na internetových stránkách Konsepti www.kartellshop.cz. Konkrétní týden nebo bližší termín dodání je následně (po uzavření kupní smlouvy) Kupujícímu sdělen v dokumentu nazvaném „Potvrzení o uzavření kupní smlouvy“. 

^ Nahoru

11. Závěrečná ustanovení

Konsepti je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Případné spory mezi Konsepti a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – Spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. 

Tyto ORP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Konsepti, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka Kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva stranou Konsepti archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.
Je-li některé ustanovení VDRP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Příloha: Reklamační řád

 

 
Nahoru