SLEVY A AKCE JAKO PRVNÍ!

Buďte první, kdo ví o akcích a slevách

Všeobecná pravidla soutěže „Oslavte s námi svatého Valentýna."

 

I.    Organizátor a organizátor soutěže
 1: Soutěž „Oslavte s námi svatého Valentýna“ (dále jen „soutěž“) bude probíhat prostřednictvím profilu Kartell na Instagram.com @kartell_praha (dále jen „IG“). 
2: Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Konsepti, spol. s r.o. sídlem Komunardů 32, Praha 7, Česká Republika, IČ: 63668203, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 37570 (dále jen „organizátor“). 


II.    Termín a lokalizace
 1: Soutěž probíhá od 9. 2. do 11. 2.2021 do půlnoci  (dále jen „doba trvání soutěže“).
 2: Soutěž probíhá na území České republiky.  


III.    Podmínky účasti v soutěži 
1: Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let a s doručovací adresou v České republice mimo osob dle článku III. odstavce 2 těchto Pravidel (dále jen „soutěžící“). 
2: Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci organizátora a dále veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
3: Podmínkou účasti v soutěži je registrace soutěžícího na sociální síti Instagram a vytvoření profilu.
 4: Soutěžící se zapojí do soutěže zodpovězením soutěžní otázky v soutěžnímu příspěvku ze dne 9. 2. na instagramovém profilu Kartell v průběhu doby trvání soutěže. 
5: Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat. 
6: Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu. 
7: Každý soutěžící je oprávněn účastnit se soutěže pouze jednou, tedy odpovědět pouze jednou v komentáři pod soutěžní příspěvek.


IV.    Princip soutěže 
1: Princip soutěže spočívá v třech jednoduchých krocích: 

1. Klikněte na „sledovat“ profil @Kartell_praha na Instagramu. 
2. Odpovězte na soutěžní otázku, odpověď napiště do komentářů pod soutěžní post. 
3. Označte do komentáře kamaráda nebo kamarádku, kteří by se také soutěže měli zúčastnit.

2: Všechny příspěvky, které splní podmínky soutěže, budou zařazeny do soutěže. 
3: Určujícím kritériem výběru výherců je rozhodnutí poroty. Porota vybere 1 výherce na základě splnění všech pravidel soutěže. Výherce bude kontaktován soukromou zprávou prostřednictvím sítě Instagram.
4: Soutěžní příspěvek nesmí: a) být v rozporu s platnými právními předpisy na území České republiky; b) obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost; c) obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah; d) hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob; e) podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání; f) obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví; g) obsahovat skrytou reklamu; h) jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno organizátora. Rozhodnutí o tom, zda soutěžní příspěvek splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně organizátorovi. 
5: Organizátor soutěže neodpovídá za neúplnou nebo jinak vadnou soutěžní odpověď mající za následek nemožnost použití soutěžní odpovědi pro účely soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně soutěžícího nebo omezeními na straně organizátora. 
6: Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěžní příspěvek, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže a stránky soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. 


V.    Odměny a výhry v soutěži 
1: Určujícím kritériem výběru výherců je rozhodnutí poroty. 
2: Výhrou v soutěži je 1x váza I-Shine od společnosti Kartell. 
3: Každý soutěžící může v soutěži vyhrát maximálně jednu výhru. 
4: V případě, že se soutěžící stává výhercem soutěže, bude do 5 dnů od skončení soutěže kontaktován soukromou zprávou, případně bude jeho jméno publikováno na instagramovém nebo facebookovém profilu pořadatele. Vybraný soutěžní příspěvek může být také na těchto stránkách repostován.


VI.    Oznámení výherce a způsob předání výhry
 1: Výherce bude kontaktován organizátorem dle článku V odst. 4 těchto pravidel a také zveřejněním na soutěžní stránce, kde bude publikováno jméno, pod kterým se příspěvek účastnil soutěže. Je povinností soutěžícího se informovat, zdali se stal výhercem. 
2: Výherce si výhru může převzít přímo v obchodě Kartell (Revoluční 14, Praha), nebo mu bude doručena prostřednictvím přepravní společnosti. V případě, že výhru nebude možno doručit výherci z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora anebo se zaslaná výhra vrátí na adresu organizátora či ji adresát nepřevezme, propadá ve prospěch organizátora. 

3: Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně soutěžícího nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele nebo přepravce.
4: Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
 5: Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru než určenou organizátorem soutěže. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani požadovat jiné plnění. 


VII.    Odpovědnost organizátora za průběh soutěže a ochrana osobních údajů
 1: Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. Organizátor soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit její Pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech soutěž i zrušit. Oprávnění organizátora zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo organizátora nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít organizátor podezření, že soutěžící porušil či se pokusil obejít Pravidla soutěže. V takových případech je organizátor oprávněn soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy organizátorovi soutěže. 
2: Výhru z této soutěže nelze převést na jiného soutěžícího nebo třetí osobu. Výhru nelze vymáhat soudní cestou. Výhru nelze vyplatit v penězích ani za ni poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. 
3: Účastí v této soutěži dle článku III. těchto Pravidel dává soutěžící organizátorovi souhlas ke zpracování poskytnutých či zpřístupněných osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, popř. e-mailová adresa za účelem navázání kontaktu se soutěžícím, vyhodnocení soutěže a nabízení obchodu a služeb a dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 3 let od udělení souhlasu. Soutěžící uděluje organizátorovi pro případ, že se stane výhercem některé z cen, souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení na Instagramové nebo Facebookové stránce soutěže. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící, který takto poskytl organizátorovi osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle §21 zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě, že by zjistil, že organizátor porušil své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona, a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. 
 4: Účastí v soutěži dle článku III. těchto Pravidel soutěžící souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, jejich jméno, příjmení a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora v souvislosti s prezentací této soutěže, vyhlášením vítězů soutěže a prezentace organizátora. 


VIII.    Závěrečná ustanovení 
1: Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná. 
2: Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže. 
3: Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na stránce a zároveň uložena v písemné podobě na adrese Kartell, Revoluční 14, Praha 1. 
4: Soutěž není sponzorovaná, podporována, spravovaná nebo spojena se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátori a organizátorovi soutěže a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. V případě jakýchkoliv dotazů se soutěžící mohou obrátit s dotazem na info@kartellshop.cz nebo komentářem u soutěžního příspěvku.